لوله درز مستقیم

کاربرد سیستم کنترل درز

کاربرد سیستم کنترل درز در جوش زیر پودری لوله های اسپیرال و درز مستقیم