دوربین خطی 256 پیکسلی مدل RA-LSC-1402

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-1402 در دیماه 1394 به پایان رسید. دوربین RA-LSC-1402 یک دوربین 256 پیکسلی مونوکروم بوده که با فرکانس 27625 هرتز برای کاربرد اسکن پرسرعت اشیاء قابل استفاده است. پاسخ طیفی و مشخصات پارامتریک در این بخش قابل مشاهده هستند.

پاسخ طیفی دوربین خطی RA-LSC-1402

انواع دوربینهای CCDخطی رسااندیشان موج پرداز