ناحيه طول موجي در دوربين حرارتي

عموما ناحيه طول موجي در دوربين حرارتي (5 – 3 ميكرو متري و 12 – 8 ميكرو متري)  می باشد. که می توان از آین دو ناحیه براي تصوير برداري حرارتي (Passive) استفاده كرد. در ارتباط با اين دو ناحيه مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد :

  • مقدار تابش شده توسط خورشيد در ناحيه ( 5 – 3 ميكرو متر) حدود 25 وات بر متر مربع و در ناحيه( 12 – 8 ميكرو متر ) در حدود 5/1 وات بر متر مربع است و لذا در روزهاي آفتابي ، تابش خورشيد می‌تواند شكل حرارتي تصوير دوربين در ناحيه اول را بطور عمده تغيير دهد ولي روي تصوير در ناحيه ( 12 –8 ميكرو متر ) تأثير اساسي ندارد .
  • در يك اختلاف دماي يكسان و در دماي محيط انرژي قابل دسترسي، ناحيه (12 – 8 ميكرو متر )، 30 برابر ناحيه ( 5 – 3 ميكرو متر ) بوده و لذا مي توان نسبت سيگنال به نويز را بهتر ودر نتيجه تصوير بهتري مشاهده نمود .
  • هر چه NETD كوچكتر باشد ، حساسيت سيستم بهتر است . در ناحيه (12 – 8 ميكرو متر ) چون NETD كوچكتر است مي‌توان حساسيت خوبي را داشت .
  • در صورتيكه اهداف داغتر از محيط مد نظر تصوير برداري باشند ( مانند اگزوز موشك ) ، چون طول موج ماكزيمم اين اهداف بسمت طول موجهاي كوتاهتر بوده و توان تابش در آن ناحيه زياد است، بهتر است كه از دوربين ( 5 – 3 ميكرو متر ) استفاده شود.
  • بدون در نظر گرفتن كاربرد معين نمي توان ناحيه اي را به ناحيه اي ديگر برتري داد . البته ناحيه ( 12 – 8 ميكرو متر ) به راحتي قسمت اعظم نيازها را بر آورده مي كند. طبق قانون جابجايي وين طول موج قله تابش هر جسم بسته به دمايش از رابطه زير بدست مي آيد :T (دما بر حسب كلوين ) ( T / 2890 ) = طول موج « بر حسب ميكرو متر » مثلاً براي دماي انسان طول موج برابر با 9.32 ميكرو متر خواهد بود .