نامگذاری کارت های CCD رسااندیشان

تا کنون بیش از 20 نسخه PCB برای آشکارسازها یا درایورهای CCD رسااندیشان طراحی و ساخته شده است. از این بین نسخه های زیر نسخه هایی هستند که تا کنون به فروش رسیده اند. سایر نسخه ها صرفا جنبه تحقیقاتی داشته اند. بر روی PCB درایورهای CCD رسااندیشان نشان هایی درج شده است، که از آن به منظور پشتیبانی های آتی مورد استفاده قرار می گیرد. نامگذاری کارت های CCD رسااندیشان بصورت زیر می باشد.

LSC-V5-3C-15M-16B
CAM-V10-1C-15M-16B
CAM-V11-1C-15M-16B
LSC-V11-3C-15M-16B
LSC-V12-1C-15M-16B
LSC-V13-3C-15M-16B

CAM-V14-1C-40M-12B
CAM-V15.3-U3
CAM-V15.4-U3
LSC-V16-1C-15M-16B
Teif-0511-9835-80-99
ST-ISD-V17-3C-15M-16B

در صورتیکه روی کارت خریداری شده یکی از نشان های فوق را مشاهده می کنید، جهت دریافت خدمات پشتیبانی حتما نشان فوق مورد نیاز می باشد. در شکل های زیر تصویر دو نمونه را مشاهده می فرمایید.

CAM-V15.3-U3
LSC-V16-1C-15M-16B