انواع مانت لنزها

در پروژه های بینایی ماشین بسته به دوربین مورد استفاده بایستی با انواع مانت لنزها آشنایی داشته باشید. در شکل زیر بعضی از مانت ها اشاره شده است.
انواع مانت لنزها