افزایش فریم ریت دوربین

افزایش فریم ریت دوربین RA-LSC-1707-I به چهار برابر با تکنیک اورکلاکینگ حسگر ممکن گردید. همچنین نسبت سیگنال به نویز نسبت به قبل 1.7 برابر گردید. با بهبود کیفی سخت افزار و کیسینگ جدید این دوربین 7450 پیکسلی را می توان در کاربردهای صنعتی با سرعت متوسط تا 2KLS مورد استفاده قرار داد. تصویربرداری غیر رنگی از سنگ و شیشه از کاربردهای این دوربین می باشد.