آشکارساز طیف سنج

طراحی و ساخت دوربین خطی RA-LSC-0526 در  آذر ماه 1394 به پایان رسید. این دوربین می تواند به عنوان آشکارساز طیف سنج در کاربرد اسپکتروسکوپی استفاده شود. به منظور مشاهده مشخصات فنی این دوربین لطفا به بخش دوربین اسکن خطی و گزینه RA-LSC-0526 در منوهای وب سایت مراجعه فرمایید.