عرضه دوربین بصورت کارت

با توجه به درخواستهای گسترده برخی از مشتریان گرامی، رسااندیشان موج پرداز دوربینهای خطی خود را بصورت کارت نیز عرضه می کند. در این صورت کنترلر CCD توسط یک کابل مسطح به کارت CCD متصل خواهد شد.

 

error: