نمونه لنزهای کنون که دوربینهای خطی جدید رسااندیشان موج پرداز بصورت الکتریکی به آنها متصل شده و کنترل لنز توسط نرم افزار انجام می شود

نمونه لنزهای کنون که دوربینهای خطی جدید رسااندیشان موج پرداز بصورت الکتریکی به آنها متصل شده و کنترل لنز توسط نرم افزار انجام می شود

نمونه لنزهای کنون که دوربینهای خطی جدید رسااندیشان موج پرداز بصورت الکتریکی به آنها متصل شده و کنترل لنز توسط نرم افزار انجام می شود