هفتمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل

با عنایت حق امسال نیز در تاریخ 26 تا 29 آذرماه پذیرای مشتریان گرامی مان در هفتمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل در محل دائمی نمایشگاههای تهران خواهیم بود.