دراگون-فتوفینیش

دستگاه فتوفینیش ایرانی در مسابقات قایقرانی

دستگاه فتوفینیش ایرانی در مسابقات قایقرانی