ارتقای دوربین RA-LSC-3753

به حول و قوه الهی سخت افزار دوربین خطی RA-LSC-3753 در  دیماه 1394 ارتقا رسید. این دوربین برای کاربرد اسپکتروسکوپی طراحی و ساخته شده است. به منظور مشاهده مشخصات فنی این دوربین لطفا به بخش دوربین اسکن خطی و گزینه RA-LSC-3753 در منوهای وب سایت مراجعه فرمایید.

error: