مدیر هوشمند مکالمات تلفنی

در بسیاری از فروشگاهها به منظور خدمت رسانی بهتر به مشتریان نیاز به دریافت شماره تلفن و نمایش نام، آدرس و ساعت تماس ورودی تماس گیرندگان می باشد. مدیر هوشمند مکالمات تلفنی با قابلیتهای متعددی که دارد این مهم را میسر می کند.

 

امکانات:

error: