آشکارساز CCD خطی

با ارتقای سخت افزاری کارت آشکارساز CCD خطی 1205 در کاربرد اسپکتروسکوپی ابعاد کارت CCD به 18 میلی متر در 50 میلی متر کاهش یافت. همچنین نسبت سیگنال به نویز 45% بهبود یافته است.

ابعاد کارت آشکارساز CCD خطی TCD1205